top of page

Bapelsin Allmänna Villkor 2022-05-01

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa Allmänna villkor reglerar anställningsvillkoren mellan Bapla AB, org.nr. 559142–1200 ("Bapelsin”) och enskilda personer som hos Bapelsin söker ("Sökande") egenanställning respektive personer som erhållit egenanställning hos Bapelsin (”Egenanställd”). Med enskilda personer avses fysisk person som åtar sig uppdrag inom sitt arbetsområde

2. Anställning

2.1 Egenanställd, är en enskild person som väljer en visstidsanställning enligt 5 § 1 p i lag (1982:80) om anställningsskydd ("LAS") hos Bapelsin. Den sökande söker anställning hos Bapelsin genom att registrera sig via Bapelsins applikation eller hemsida och godkänna dessa anställningsvilkor. Sökanden söker anställning hos Bapelsin utifrån de uppgifter som Sökanden lämnar vid registreringen i Bapelsins applikation eller hemsida.

 

2.2 Först när Bapelsin godkänner uppgifterna genom att ge Sökanden tillgång till tjänsten uppstår en tidsbegränsad anställning avseende visstidsanställning enligt 5 § lag (1982:80) om anställningsskydd. Anställningen är en intermittent anställning, vilket innebär att det inte föreligger en skyldighet för den Egenanställde att utföra arbete åt Bapelsin eller stå till Bapelsins förfogande, och Bapelsin är inte skyldig att bereda arbete åt den Egenanställde. Varje arbetstillfälle utgör ett nytt anställningsförhållande.

 

2.3 För det fall Bapelsin av någon anledning inte godkänner de lämnade uppgifterna och/eller uppdraget kommer en anställning inte komma till stånd. En anställning ska inte heller betraktas ha kommit till stånd för det fall den Egenanställde har lämnat oriktiga uppgifter.

 

2.4 Den Egenanställde har rätt att under anställningen utföra arbete i eget regi eller i annat företags regi.

2.5 Användare godkänner genom registrering hos Bapelsin att kreditupplysning på Sökande eller Egenanställd kan inhämtas.

4. Försäkring

4. 1 Under förutsättning av att Sökandens/Egenanställd  anger yrkestyp korrekt, kommer Bapelsin tillse att en olycks­falls­försäkring (tfo) och gruppliv­försäk­ring (tgl) för den Egenanställdes arbete. Det åligger den Egenanställde att kontrollera att tillräcklig och korrekt försäkring föreligger för utförande av visst uppdrag.

4.2 Bapelsin kan erbjuda förmånliga och prismässigt konkurrenskraftiga pensionsförsäkringar genom sitt samarbete med oberoende försäkringsmäklare.

4.3 I det fall tilläggsförsäkringar måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av uppdrag sker dessa försäkringar på den Egenanställdes bekostnad. Det åligger den egenanställde att ha tilläggsförsäkring innan uppdraget påbörjas om så krävs.

5. Uppsägning av avtal

5.1 Bapelsin förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ensidigt säga upp avtalet och återkalla fakturan om kund bestrider fakturan och/eller följande omständigheter föreligger var och en för sig eller flera tillsammans:
 

- Arbetstagaren har inte utfört arbete eller har försummat utförandet av uppdraget.
 

- Arbetstagaren har inte utfört arbete eller har försummat utförandet av uppdraget.

- Arbetstagaren har på annat sätt handlat i ond tro och gett oriktiga eller icke sanningsenliga uppgifter om uppdraget, uppdragets omfattning och andra omständigheter kring uppdraget som kan skada Bapelsin eller uppdragsgivaren/slutkund.

6. Övrigt

6.1 Bapelsin förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

6.2 Den egenanställde har aldrig rätt att använda Bapelsins företagsuppgifter vid inköp av varor och/eller tjänster om inte skriftligt medgivande finns i respektive fall, ej heller rätt att använda Bapelsins företagsuppgifter vid offertlämnande eller ingå avtal i Bapelsins namn och/eller för Bapelsins räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd utöver vad Bapelsins system tillåter enligt www.Bapelsin.me samt Bapelsins Applikation.

18.2 utrustning som den egenanställde eventuellt fått av kund för utförande av uppdrag ska senast i samband med uppdrags upphörande, eller det tidigare datum kund anger, ha lämnats åter. Den egenanställde ska återlämna alla affärshandlingar av vad slag må vara såsom exempelvis firmapapper, korrespondens, redogörelser, sammanställningar och register.

18.3 den Egenanställde försäkrar även i och med ingånget avtal med Bapelsin att denne inte har näringsförbud, är fullt frisk och arbetsför, samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnats om denne som person samt för de uppdrag denne ska utföra är korrekta.

allmänna villkor för egenanställning: senast uppdaterad 2018-04-17.

bottom of page